Publikacje w j. polskim

PUBLIKACJE O CHARAKTERZE NAUKOWYM

Brytek-Matera A. (2021). Terapia behawioralna. W: M. Olszanecka-Glinianowicz (red.), Obesitologia kliniczna (s. 555-568). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Medyczne Alfa-Medica Press.

Brytek-Matera A. (2020). Emocje i ich regulacja a jedzenie: wzajemne współzależności. W: A. Brytek-Matera (red.), Psychodietetyka (s. 181-195). Warszawa: PZWL.

Brytek-Matera A. (2020). Otyłość dzieci i młodzieży. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska i A.R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 615-624). Warszawa: PWN.

Czepczor K., Kościcka K., Brytek-Matera A. (2016). Społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne. Polskie Forum Psychologiczne, 21(3), 364-377.

Kościcka K., Czepczor K., Brytek-Matera A. (2016). Ocena aktywności fizycznej i diety w kontekście przeżywanych emocji oraz stresu. Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, t.XXVI, 22-34

Brytek-Matera A. (2012). Wpływ osobistych celów oraz dążenia do bycia szczupłą na (nie)wyrażanie złości u kobiet z bulimią psychiczną, otyłością i prawidłową masą ciała. W: B. Bereza (red.), Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów (s. 253-267). Warszawa: Difin.

Brytek-Matera A., Rybicka-Klimczyk A. (2012). Ocena nasilenia objawów syndromu gotowości anorektycznej u młodych kobiet – badania pilotażowe. Studia Psychologica, 12(2), 23-36.

Starzomska M., Brytek-Matera A. (2012). Myśli, które tuczą. Fuzja „myśl-kształt” w zaburzeniach jedzenia. Studia Psychologica, 12(2), 5-21.

Brytek-Matera A. (2011). Postawy względem ciała a obraz samego siebie u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Badania na gruncie teorii rozbieżności Ja Edwarda Tory Higginsa. Psychiatria Polska, 45(5), 671-682.

Brytek-Matera A. (2010). Obraz własnego ciała u otyłych kobiet: przyczyny i stopień niezadowolenia, związek z obniżoną samooceną i strategiami radzenia sobie ze stresem. Psychiatria Polska, 44(2), 267-275.

Brytek-Matera A. (2010). (Nie)świadomość doznań płynących z ciała u osób z zaburzeniami odżywiania. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności.Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała (s. 68-90).Warszawa: Difin.

Brytek-Matera A. (2009-2010). Zachowania suicydalne oraz ich determinanty w jadłowstręcie i bulimii psychicznej. Suicydologia, 5-6, 97-104.

Brytek-Matera A. (2009). Konfrontacja ze stresem u kobiet z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 5(4), 213-219.

Brytek-Matera A. (2009). Sposoby radzenia sobie z negatywnym obrazem własnego ciała przez młode kobiety z bulimią. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 171-181). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Brytek-Matera A. (2009). Wizerunek kobiecego ciała w kontekście zaburzeń odżywiania. W : K. Popiołek, A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej (s. 114-122). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego.

Brytek-Matera A., Charzyńska E. (2009). Poznawcze i behawioralne determinanty zaburzeń odżywiania u kobiet z otyłością. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 5(2), 45-50.

Brytek-Matera A.,Charzyńska E. (2009). Związek pomiędzy emocjonalnym aspektem obrazu ciała a ekspresją uczuć u kobiet z otyłością. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 5(4), 198-205.

Brytek-Matera A., Charzyńska E. (2009). Związek pomiędzy niezadowoleniem z ciała i zmiennymi psychospołecznymi współwystępującymi z zaburzeniami odżywiania. Roczniki Psychologiczne, 2(12), 129-150.

Brytek-Matera A., Izydorczyk B. (2009). Kryzys rodziny w obliczu choroby. Psychologiczny profil rodzin dotkniętych problemem jadłowstrętu psychicznego. W K. Popiołek, A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej (s. 189-198). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego.

Brytek-Matera A. (2008). Predykatory dążenia do szczupłości w anoreksji i bulimii psychicznej. Polskie Forum Psychologiczne, 13(2), 157-165.

Brytek-Matera A. (2008). Sposoby radzenia sobie kobiet z otyłością w sytuacjach stresujących. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 4(3), 116-120.

Brytek-Matera A. (2008). Stres w bulimii psychicznej: konfrontacja czy unikanie problemu? W: A. Gawor, A. Głębocka (red.), Jakość życia współczesnego człowieka. Wybrane problemy (s. 49-58). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Brytek-Matera A. (2008). Wizerunek ciała w oparciu o teorię rozbieżności ja Higginsa. Postrzeganie własnego wyglądu przez adolescentów. W: T. Misztalski, G. Wacławik (red.), Adolescencja. Szanse i zagrożenia (s.37-44). Czeladź: Horyń-Druk.

Brytek-Matera A., Charzyńska E. (2008). Jak pacjentki z jadłowstrętem psychicznym radzą sobie ze stresem? Psychoterapia, 4(147), 29-42.

Brytek-Matera A., Hess A. (2008). Prezentacja osobistych celów pacjentek z diagnozą jadłowstrętu psychicznego. Psychoterapia, 2(145), 69-75.

Brytek-Matera A., Izydorczyk B. (2008). Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny. Chowanna, R. 51(65), 2(31): Psychospołeczne konteksty problemów zdrowia rodziny w perspektywie edukacji zdrowotnej, 157-168.

Izydorczyk B., Brytek-Matera A. (2008). Emocjonalna struktura osobowości i konflikty wewnętrzne u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym. Analiza badań własnych na podstawie metody Rorschacha. Wiadomości Psychiatryczne, 10(1), 4-12.

Rybicka-Klimczyk A., Brytek-Matera A. (2008). Wizerunek ciała i jego wymiary a aspekty behawioralne zaburzeń odżywiania u zdrowych kobiet w różnych fazach rozwojowych. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 4(4), 143-151.

Brytek-Matera A. (2007). Ocena poczucia własnej wartości w jadłowstręcie i bulimii psychicznej: badania porównawcze. Psychoterapia, 3(142), 53-65.

Brytek-Matera A., Spitz E. (2007). Związek zaburzeń afektywnych z anoreksją – porównania międzykulturowe, Psychoterapia, 4(143), 55-65.

Brytek A. (2007). Depresja, lęk i strategie radzenia sobie ze stresem w bulimii psychicznej. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 7(3), 130-137.

Brytek A. (2006). Objawy depresji i lęku u pacjentek z zaburzeniami odżywiania się.Psychoterapia, 3(138), 43-53.

Brytek A. (2007). Poczucie umiejscowienia kontroli i ekspresja złości u kobiet z bulimią – badania pilotażowe. Psychoterapia, 1(140), 51-58.

Brytek A. (2007). Strategie radzenia sobie ze stresem a zasoby osobiste studentek w Polsce i we Francji. Chowanna, R.L. (LXIII), 1(28): Płeć a wybrane problemy społeczne, 135-148.

Brytek A. (2007). Wyrażanie złości a radzenie sobie ze stresem w bulimii psychicznej. Badania porównawcze na populacji polskiej i francuskiej. Kolokwia Psychologiczne, 16:Psychologia wobec dylematów współczesności. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 208-214.

Brytek A. (2007). Występowanie symptomów lęku i depresji u osób z jadłowstrętem psychicznym. Lęk i Depresja, 12(4), 212-221.

Brytek A. (2007). Zagrożenie życia? Mechanizm błędnego koła w bulimii psychicznej. W K. Popiołek, A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń (s. 128-138). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego.

Brytek A., Izydorczyk B. (2007). Doświadczanie kryzysu emocjonalnego przez pacjentki z zaburzeniami odżywiania się. W K. Popiołek, A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń (s. 139-147). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego.

Brytek A. (2006). Konsekwencje psychologiczne anoreksji: poczucie własnej wartości, strategie radzenia sobie ze stresem oraz ekspresja złości. Psychoterapia, 1(136), 25-38.

Brytek A. (2006). Poczucie własnej wartości, strategie radzenia sobie ze stresem i ekspresja złości u francuskich pacjentek chorych na jadłowstręt psychiczny. Psychiatria Polska, 40(4), 743-750.

Brytek A., Izydorczyk B. (2006). Diagnoza poczucia kontroli i ekspresji złości u kobiet chorujących na żarłoczność psychiczną – wskazania do działań medycznych w procesie leczenia bulimii. Problemy Medycyny Rodzinnej, vol. VIII, 4(17), 31-37.

Brytek A. (2004). Choroba XXI wieku czy choroba wieków? Jadłowstręt psychiczny w dobie kultury współczesnej. W K. Popiołek (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska współczesnej cywilizacji (s. 38-43). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego.

PUBLIKACJE O CHARAKTERZE POPULARNONAUKOWYM

Brytek-Matera A. (2010). Substancje psychoaktywne a zaburzenia odżywiania: wpływ alkoholu i narkotyków na funkcjonowanie psychiczne kobiet z bulimią. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3, 21-24.

Brytek-Matera A. (2009). Zaburzenia emocjonalne w jadłowstręcie i bulimii. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3, 24-27.

Brytek A. (2006). Zaburzenia odżywiania. Binge eating disorder, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 6(51), 13-16.

Brytek A. (2005). Pandemia otyłości, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 1(40), 27-29.

Brytek A. (2005). Uwarunkowania kulturowe a konsumpcja alkoholu w miejscu pracy. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2(41), 22-24.

Brytek A. (2004). Pomoc psychiczna w bulimii nervosie. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 5/6(38), 5-6.

Brytek A. (2004). A imię jej … Bulimia. Psychospołeczne uwarunkowania choroby. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4(37), 4-7.

Brytek A. (2004). Człowiek jak pusta koperta – terapia w anoreksji nervosie. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3(36), 9-10.

Brytek A. (2004). Kontrola nad ciałem. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2(35), 15-19.

Brytek A. (2004). Fenomen mobbingu, czyli przemoc psychiczna w środowisku pracy. Niebieska Linia, 4 (33), 25-27.